• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000220114

Formularze PIT 2017/2018 dla Strzegomskie Stowarzyszenie Kobiet "Opoka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000220114.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia to:
1) Podnoszenie samoświadomości i tożsamości kobiet.
2) Popieranie i promowanie inicjatyw wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu politycznym.
3) Profesjonalne przygotowanie kobiet do zwiększonego udziału w życiu publicznym, szczgólnie w organach przedstawicielskich na wszystkich poziomach w kraju i na terenie Unii Europejskiej.
4) Wspieranie działań indywidualnych i grup kobiecych.
5) Propagowanie idei ruchu kobiecego na terenie kraju i Unii Europejskiej.
6) Prowadzenie własnych badań.
7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
8) Ochrona i promocja zdrowia.
9) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
10) Przeciwdziałania patologiom społecznym.
11) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
12) Promocja i organizacja wolontariatu.
Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i dotyczą realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa i realizacji działalności ww jest sferą w rozumieniu zadań publicznych, o której stanowi art 4 ww ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Statutowa działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Spotkania informacyjno - dyskusyjne organizowane co najmniej jeden raz w miesiącu.
2) Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej i wychowawczej.
3) Prowadzeni działalności charytatwnej.
4) Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i konkursów.
5) Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.
6) Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjno - dydaktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!