• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000220682

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Integracyjne Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000220682.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury i sportu w tym m.in.:
-stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednia opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, krzewienie idei samopomocy
-organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia
-inicjowanie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
-szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym oraz kształcenie osób zainteresowanych tą problematyką
-promocja terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
-rehabilitację osób niepełnosprawnych
-organizowanie turnusów, warsztatów, kursów
-prowadzenie lub wspieranie klubów, grup wsparcia
-poradnictwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i in.
-wydawanie publikacji
-projektowanie i produkcja pomocy terapeutycznych
-prowadzenie działalności gospodarczej

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Integracyjne "Tacy Sami" na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

1. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych we własnym Ośrodku Rehabilitacyjnym
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie terapii pedagogicznej,
- realizowanie programów profilaktycznych,
- prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie grup wsparcia.
Efekty prowadzonych działań
- poprawa stanu zdrowia, kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych,
- zwiększanie szans edukacyjnych,
- rozwój zdolności i zainteresowań

2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- organizowanie imprez wyjazdowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, biwaków,
- korowód jesienny, tradycyjny przemarsz ulicami naszego miasta, służący szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, połączony z występami artystycznymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, piknikiem integracyjnym,
- organizowanie bali charytatywnych, z których dochód zasila zadania statutowe
- coroczna Zabawa Choinkowa dla dzieci i młodzieży, paczki, poczęstunek, zabawa taneczna,
- piknik letni na placu przy Ośrodku Rehabilitacyjno Adaptacyjnym.
Efekty prowadzonych działań
- poprawa kondycji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
- zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
- zwiększanie poczucia własnej wartości,
- zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
- propagowanie idei integracji w lokalnej społeczności,
- włączanie osób niepełnosprawnych w szeroko pojęte życie społeczne.

3. Wydawanie publikacji i materiałów instruktażowych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów
- wydawanie folderu Stowarzyszenia,
- wydanie zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych.
Efekty prowadzonych działań
- systematyczne zwiększanie poziomu doinformowania społeczeństwa o problemie niepełnosprawności,
- upowszechnianie informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych.
- prezentowanie i upowszechnianie wartości wypracowanych w czasie pracy, obcowania z osobami niepełnosprawnymi wśród społeczności lokalnej,
- wzrost samoświadomości ludzi z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych.

4. Przewóz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenia posiada odpowiednio wyposażony
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- dowożenie dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i gimnazjów na terenie gminy,
- transport osób niepełnosprawnych na terenie gminy,
- dostarczanie posiłków dla osób niepełnosprawnych.
Efekty prowadzonych działań
- zapewnienie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych,
- umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w paraolimpiadach, konkursach tańca na wózkach, itp.

5. Wymiana doświadczeń i realizacja projektów z partnerami w kraju i zagranicą.
Formy realizacji:
- organizowanie szkoleń i konferencji z udziałem organizacji pozarządowych, krajowych i zagranicznych,
- organizowanie praktyk w innych placówkach, o podobnym rodzaju działalności,
- współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
Efekty prowadzonych działań
- zdobywanie nowych doświadczeń, korzystanie z dobrych doświadczeń innych,
- wzrost świadomości i wiedzy ludzi bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi.