• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000225394

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Otwórz Serce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000225394.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z Domów Dziecka, dzieciom szczególnie uzdolnionym, specjalnej troski, poszkodowanym wypadkach, z rodzin najuboższych oraz przebywających w wyspecjalizowanych placówkach opiekuńczych. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp. Ponadto niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Celem Fundacji jest także prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia, zwłaszcza z Domów Dziecka,
2) finansowanie pomocy dydaktycznych w Domach Dziecka oraz zakup pomocy szkolnych dzieciom najuboższym,
3) organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
4) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza wychowankom Domów Dziecka,
5) organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z Domów Dziecka,
6) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, oświaty i kultury,
7) dofinansowanie leczenia dzieci w kraju i za granicą,
8) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,
9) dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich,
10) pomoc dzieciom niewidomym m.in. poprzez szkolenie i zakup psów przewodników,
11) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
12) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
13) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
14) udzielanie wsparcia finansowo - technicznego instytucjom i organizacjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony porządku publicznego,
15) zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie,
16) organizowanie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, wystaw, koncertów,
17) fundowanie tablic pamiątkowych, pomników, sztandarów i obelisków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!