• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000233215

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Spichlerz"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000233215.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
5. Działalność na rzecz integracji mieszkańców regionu małopolski zachodniej.
6. Pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie regionu małopolski zachodniej.
8. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
9. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
10. Ochrona zabytków.
11. Szerzenie kultury, sztuki, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
16. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami.
17. Promocja i organizacja wolontariatu.
18. Działalność charytatywna.
19. Szerzenie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
21. Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.