• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000237659

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu - "Idziemy Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000237659.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych - w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej za zadanie realizację następujących celów:
a) Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki chorób narządów ruchu.
b) Organizowanie i prowadzanie badań u dzieci i młodzieży z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, w tym przede wszystkim z chorobami narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz zagrożonych wystąpieniem tych chorób, a także opracowanie i upowszechnianie wyników tych badań.
c) Szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia (m.in. rehabilitacyjnego) różnych chorób narządów ruchu.
d) Tworzenie, realizacja i współudział w programach i projektach badawczych z zakresu chorób narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz ich skutków psychospołecznych.
e) Wspieranie materialne placówek (w tym w zakresie modernizacji, zakupu sprzętu i wyposażenia) zajmujących się chorobami narządów ruchu.
f) Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorym oraz prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin.
g) Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci z chorobami narządów ruchu.
h) Udzielanie pomocy rodzinom dzieci z chorobami narządów ruchu w zakresie edukacji medycznej.
i) Organizowanie szkoleń i spotkań służących wymianie doświadczeń z zakresu chorób narządów ruchu u dzieci.
j) Upowszechnianie informacji w zakresie swej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym obszarze (np. za pomocą strony internetowej, poprzez organizowanie konferencji).
k) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
l) Podejmowanie działań na rzecz dzieci z innymi chorobami przewlekłymi.