• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000240024

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000240024.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego.
Bliskie są nam ideały sprawiedliwości społecznej i równości wszystkich wobec prawa.

Stowarzyszenie udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji i przed sądami. Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność informacyjną, edukacyjną, badawczą i wydawniczą.

Grupy, którym pomagamy, to: cudzoziemcy, w tym uchodźcy; rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoby, które chcą takie rodziny stworzyć; więźniowie i ich rodziny. Propagujemy także ideę sprawiedliwości naprawczej, prowadzimy mediacje, realizujemy projekty edukacyjne zaszczepiające w szkołach ideę i praktykę mediacji rówieśniczej.

Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność informacyjną, badawczą i wydawniczą. Współpracujemy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową, w tym z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, Instytutem Spraw Publicznych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Miastem Stołecznym Warszawa.

Celami działania naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim:
1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
2. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom adopcyjnym;
3. pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;
4. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka;
5. działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji;
6. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
7. przeciwdziałanie przemocy;
8. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie;
9. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych.

Cele są realizowane poprzez:
1. Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz organami władzy publicznej.
2. Występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie interesu społecznego.
3. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
4. Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej.
5. Prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania.
6. Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, podlegających wykluczeniu społecznemu.
7. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do różnych grup społecznych.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej.
10. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!