• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000254619

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000254619.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- Wspieranie dzieci i młodzieży, które m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
- Poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi.
- Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
- Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznego zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją.
- Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
- Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Prowadzone działania
Działalnosć od 2006 roku Świetlicy Podwórkowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na terenie Łodzi, z okolic ulic Pomorskiej, Sterlinga, Kilińskiego - na terenie uznanym za jedną z łódzkich enklaw biedy.
Jest to pierwsza o tym profilu innowacyjna placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Polsce o charakterze terapeutycznym. Na stan z września 2008 zapisanych jest do naszej świetlicy ponad 60 dzieci.
Z każdym miesiącem przybywa nowych uczestników, gdyż ciekawość i nuda na łódzkich podwórkach kusi ich do korzystania z naszej oferty aktywnego, zdrowego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu.

Działalność Ośrodka Wsparcia Psychospołecznego i Rodzinnego od 2007 roku dla mieszkańców Łodzi i województwa. Wsparcie psychospołeczne i terapeutyczne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (osobistej, zawodowej, wychowawczej).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!