• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000255565

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000255565.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
1. Propagowanie i ochrona walorów krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych naszego regionu.
2. Ochrona przyrody, dóbr kulturowych i zabytków.
3. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, przyrodniczego i kulturalnego w tym wiedzy historycznej, tradycji wojskowych i patriotycznych
4. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Działanie na rzecz kultury i turystyki kulturowej
6. Kształtowanie postaw patriotycznych inspirowanych przez poznawaną historię, piękno dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego
7. Prowadzenie Muzeum

Cel ten będzie realizowany w szczególności przez:
1. Przybliżanie historii Ziemi Polickiej.
2. Wdrażanie postaw i wartości ekologicznych.
3. Propagowanie i tworzenie sekcji zainteresowań.
4. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
5. Rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem, oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej.
6. Aktywny udział w życiu miasta i regionu.
7. Integracja kolekcjonerów.
8. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych
9. Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
10. Poszukiwania i eksplorację terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawa ( z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z dnia 17 września 2003.r ), w celu pozyskania dóbr kultury technicznej i materialnej do galerii Stowarzyszenia.
11. Zdobywanie i propagowanie wiedzy historycznej na temat Ziemi Polickiej.
12. Prowadzenie ewidencji obiektów i terenów historycznych.
13. Odnajdywanie i zabezpieczanie zabytków historycznych.
14. Kolekcjonowanie pamiątek z przeszłości, oraz tworzenie galerii historycznej.
15. Organizowanie zajęć popularyzujących historię naszego regionu.
16. Udział w konferencjach, zebraniach, sympozjach poświęconych historii, przyrodzie, krajoznawstwu.
17. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia
18. Zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród społeczeństwa
19. Gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich
20. Organizowanie rajdów i wycieczek
21. Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych
22. Roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody
23. Wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących szlaków turystycznych
24. Rozwijanie kultury oraz kultury fizycznej przez turystykę i krajoznawstwo
25. Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku
26. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
27. Organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów i zawodów dla dzieci i młodzieży
28. Udział w rekonstrukcjach i widowiskach historycznych, zlotach, konferencjach, zjazdach
29. Organizowanie rekonstrukcji i widowisk historycznych, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw
Prowadzone działania
Ochrona zabytków, turystyka, ekologia.