• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000257022

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Wrota Wielkopolski

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000257022.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, oraz rozwijanie międzysektorowej współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Prowadzone działania
1. tworzenie i wdrażanie strategii, programów, projektów, planów służących zrównoważonemu rozwojowi dla obszaru gmin Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal i Trzcinica;
2. mobilizowanie mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego, do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
3. prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz innej niezbędnej działalności edukacyjnej;
4. działalność kulturalną;
5. działalność informacyjną, promocyjną, wydawniczą i wystawienniczą;
6. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
7. czynną ochronę zasobów przyrodniczo - kulturowych;
8. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
9. tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
10. promocję produktów lokalnych i regionalnych, oraz wspieranie przedsiębiorczości;
11. finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
12. doradztwo w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich;
13. inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
14. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;
15. bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom i przedsiębiorcom w zakresie, o którym mowa w pkt 1-14;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!