• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000260007

Formularze PIT 2017/2018 dla SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000260007.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Do celów Stowarzyszenia należy:
1. Informowanie o rozwoju, popieranie i wpływanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w obrębie aglomeracji warszawskiej.
2. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej, między innymi z zakresu drogownictwa.
3. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
4. Integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, popierających rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w obrębie aglomeracji warszawskiej.
5. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o istniejących, projektowanych i planowanych elementach infrastruktury komunikacyjnej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości komunikacji.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i indywidualnej oraz propagowanie racjonalnych zachowań komunikacyjnych.
4. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą istniejących, projektowanych i planowanych inwestycji w sferze infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w aglomeracji warszawskiej.
5. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, związanych z blokowaniem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
6. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
7. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
8. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.

Prowadzone działania:
SISKOM prowadzi działania mające na celu poprawę warunków komunikacji w aglomeracji warszawskiej oraz na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, wspiera działania urzędów, władz samorządowych i rządowych, zmierzające do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.