• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000260697

Formularze PIT 2017/2018 dla Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000260697.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Diakonia Kościoła służy pomocą zarówno diecezjom, jak i innym kościelnym osobom prawnym w wypełnianiu ich charytatywnych i opiekuńczych zadań poprzez:
- rozpoznanie nowych obszarów pracy w sferze socjalnej;
- kształcenie i dokształcanie współpracowników i wolontariuszy (seminaria,konferencje, stypendia)
- udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom(szczególnie wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom dysfunkcyjnym itp.);
- opiekę nad ludźmi chorymi, starszymi,niepełnosprawnymi;
- współpracę z przedstawicielami opieki społecznej,
instytucjami państwowymi, samorządowymi,fundacjami socjalnymi, kasami chorych,ubezpieczalniami i innymi instytucjami oraz osobami;
- reprezentowanie diakonii wobec opinii publicznej;
- przeprowadzanie zbiórek na cele diakonijne;
- współdziałanie z innymi przedstawicielami służby diakonijnej Kościołów chrześcijańskich na polu ekumenicznym w kraju i za granicą włącznie z możliwością organizacyjnej współpracy;
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i opracowywanie projektów.

Prowadzone działania
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - rozprowadzanie świec wigilijnych w okresie Adwentu,dochód przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej.

Skarbonka Diakonijna - akcja w okresie pasyjnym, z której dochód przeznaczony jest na zakup leków oraz rehabilitację osób dorosłych i dzieci.

Punkt Konsultacyjny - Poradnictwo Rodzinne "Przeciw przemocy", pomoc ofiarom przemocy. Zakres działania poradnictwa:
1. Porady osobiste i telefoniczne dla ofiar i świadków przemocy
2. Nawiązanie kontaktów i rozwinięcie współpracy z innymi organizacjami przeciwdziałającymi przemocy m.in.: Niebieska Linia, Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dzieci Niczyje, Poradnia Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Komitet Obrony Praw Dziecka .
3. Przedstawienie programu w parafiach i w społecznościach lokalnych.
4. Kształcenie i dokształcanie koordynatorów lokalnych, zarówno duchownych jak i świeckich.
5. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz edukacyjnych.
6. Budowanie sieci miejsc czasowego pobytu dla ofiar przemocy w oparciu o współprace z koordynatorami lokalnymi, także w ramach Diakonii Parafialnej

Wolontariat Europejski - koordynacja długoterminowego wolontariatu w krajach Unii Europejskiej. Oferta kierowana do osób pomiędzy 18 a 25 rokiem zycia.

Wspieranie 10 domów opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz wczasów świąteczno noworocznych dla osób starszych i samotnych.

Wspieranie działalności 21 stacji diakonijnych, które oferują podstawową opiekę pielęgniarsko-medyczną i praktyczną pomoc:
-wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
-odwiedzanie chorych i opieka domowa
-zakup leków
-ustalanie wizyt lekarskich
-mierzenie ciśnienia tętniczego i zmiana opatrunków
-opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, starszymi i chorymi
-praca z tzw. "dziećmi ulicy“
-pomoc w gospodarstwie domowym
-dowóz na nabożeństwa, do lekarza i na spotkania parafialne
-wydawanie ubrań i pomoc rzeczowa
-organizowanie spotkań młodzieżowych, spotkań świątecznych dla dzieci oraz ludzi starszych

Działania w ramach Świetlic Środowiskowych i Socjoterapeutycznych, których zadania są następujące:
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu, organizacja grup zainteresowań
- ukazanie wartości tolerancji i kultury, edukacji i odpowiedzialności oraz szacunku wobec innych ludzi
- zachęta do aktywności i pomocy na rzecz innych, ukazanie różnych możliwości rozwiązywania problemów, polepszanie oceny samego siebie
- wypracowanie możliwości rozwiązywania problemów szkolnych
- profilaktyka powstawania nałogów

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!