• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000270209

Formularze PIT 2017/2018 dla Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000270209.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Hospicjum jest:

1. bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich
rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby.
2. zjednywanie ludzi dobrej woli – wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki potrzebującym, o których mowa w pkt.1,
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
4. działalność charytatywna,
5. prowadzenie hospicjum stacjonarnego, które aktualnie jest w budowie
6. wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie bezinteresownej profesjonalnej posługi lekarskiej, pielęgniarskiej, socjalnej,
duchowej i rehabilitacji w domu chorego,
2. organizowanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób objętych opieką,
3. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4. gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Hospicjum,
5. prowadzenie działalności charytatywnej,
6.współpracę z placówkami służby zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi i religijnymi w
zakresie opieki i leczenia chorych,
7.wymianę doświadczeń hospicyjnych poprzez organizowanie konferencji, sesji, zjazdów
z innymi ośrodkami hospicyjnymi we współpracy ze światowym ruchem hospicyjnym,
8. prowadzenie działalności wydawniczej,
9. prowadzenie działalności leczniczej.