• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000271585

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000271585.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie AD REM powstało z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje się prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych, wolontariuszy oraz osoby, którym los młodzieży i jej rodzin jest bliski. W centrum działań znajduje się młodzież niedostosowana społecznie, jej rodzina oraz wychowawcy, terapeuci i wolontariusze. Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to poprzez aktywizowanie, zachęcanie do podejmowania wyzwań, usamodzielnianie, organizowanie warsztatów i terapii.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie zostało powołane w celu:
a) Integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie.
b) Pomocy społecznej dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych, w tym pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
c) Działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej,
d) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
e) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
f) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
g) Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społeczni i ich rodzin;
h) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
i) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
j) Działalności charytatywnej;
k) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności działalności informacyjnej i szkoleniowej dotyczącej przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku;
l) Popularyzowania wiedzy o problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie;
m) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn wśród rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych;
n) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
o) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) Promocji i organizacji wolontariatu;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!