• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000272264

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji "Otwarte Drzwi"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000272264.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym i społeczno-edukacyjnym, którego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz dzieci młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- działań na rzecz rozwoju oraz promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury i tradycji;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- poznawania przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowania postaw proekologicznych w środowisku oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej.

W ramach działań na rzecz środowiska rodzinnego i lokalnego członkowie Stowarzyszenia organizują:
- spotkania integracyjno-wychowawcze dla dzieci i ich rodzin,
- warsztaty edukacyjne z zakresu pedagogiki i psychologii dla rodziców i opiekunów,
- uroczystości i imprezy dla dzieci i rodzin: spotkanie z Mikołajem, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka,
- wycieczki i pikniki.

W aspekcie promowania działań edukacyjnych i wychowawczych Stowarzyszenie:
- umożliwia nauczycielom i studentom obserwację i uczestnictwo w zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym,
- prowadzi warsztaty edukacyjne z zakresu pedagogiki Marii Montessori,
- propaguje pierwszy w Polsce program wychowania przedszkolnego oparty o podstawy teoretyczne i pedagogiczne Marii Montessori pt. "Odkryjmy Montessori raz jeszcze..."
- redaguje i wydaje gazetkę ”Nasze Przedszkole”,
- organizuje wystawy twórczości dziecięcej w przedszkolach i innych instytucjach sektora publicznego,
- wyposaża przedszkola w pomoce i sprzęt dydaktyczny.

Stowarzyszenie współpracuje z następującymi organizacjami:
- Przedszkolami Miejskimi w Łodzi: nr 106, 192, 200, 34,101, 23, 16, 154, 151, 133, 98, 165, 71, 102, 155, 117, 57, 131, 2, 72, 153, 35
- Przedszkolem nr 147 w Leźnicy Wielkiej (gm. Parzęczew, woj. łódzkie)
- Publicznym Przedszkolem w Poddębicach (woj. łódzkie)
- Zespołem Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi
- Firmą Edukacyjną BENEFAC
- Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
- Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
- Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu
- Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi
- Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta Dzieciom
- Radą Osiedla „Piastów-Kurak”
- TMD Studio w Łodzi
- Firmą KONEX Sp. z o. o. w Łodzi
- Apteką „Pod Lipą" w Drewnicy (woj. pomorskie)
- Firmą internetową www.home.pl
- Portalem internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.pl
- Stowarzyszeniem Klon/Jawor w Warszawie
- Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi
- OPUS - Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi
- Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie
- Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
- Muzeum Sztuki w Łodzi
- Ogrodem Botanicznym w Łodzi
- Firmą Usług Pedagogicznych „Arkana” w Łodzi
- Artystami scen łódzkich: „Stacja Szamocin” Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne
- Stowarzyszeniem Bilarda Sportowego w Łodzi
- Wioską Indiańską „TATANKA” w Solcy Małej (gm. Ozorków)
- Domem Pomocy Społecznej przy PSOUU w Łodzi
- Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!