• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000280686

Formularze PIT 2017/2018 dla Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pasterza w Zamościu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000280686.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia;
2. Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej;
3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
4. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
5. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
6. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym;
7. Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
8. Poznawanie przyrody i propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
9. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży;
10. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
11. Działalność terapeutyczna osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp.;
12. Działalność terapeutyczna na rzecz osób współuzależnionych.
13. Działalność na rzecz osób bezrobotnych;
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
15. Edukacja społeczno-zawodowa;
16. Wymiana międzynarodowa młodzieży;
17. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
19. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
20. Ochrona i promocja zdrowia;
21. Promocja i organizacja wolontariatu;

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga młodzieży w pracy Grupy Teatralnej Warto.
Teatr wystawiał z dużym powodzeniem w Zamościu, Lublinie, Tomaszowie Lub. i Biłgoraju spektakle pt.: ”Oskar i pani Róża” oraz ”Zraniony Pasterz”.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży oraz regularne treningi.
W roku 2007 pierwszą wycieczkę rowerową.