• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000280958

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Mediteralma

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000280958.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:

Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji - w tym m.in.: organizacja, wspieranie i pobudzanie inicjatyw kulturalnych związanych z poznaniem kultur, tradycji i historii narodów

Naukę, edukację, oświatę i wychowanie - w tym m.in:
1) Edukację międzykulturową,
2) Inicjowanie wszelkich form aktywności społecznej,
3) Organizowanie i wspieranie badań naukowych związanych z poznaniem kultur,
4) Rozwój osobisty członków stowarzyszenia.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - w tym m.in:
1) Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy,
2) Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami Europy.

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - m.in. rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości,

Rozwój świadomości obywatelskiej oraz upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - w tym m.in…: Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez prezentowanie i popularyzację różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich,
Promowanie i wspieranie rozwoju postawy filantropii i działań wolontariatu,
10. Krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie koncertów, festiwali i innych imprez edukacyjno - kulturalnych służących popularyzacji tradycyjnych tańców i muzyki,
2. Organizowanie szkoleń, seminariów, imprez publicznych, konferencji, spotkań oraz warsztatów jak również innych form działalności,
3. Wydawanie nagrań audio - video, popularyzujące dziedzictwo kultury europejskiej, w szczególności śródziemnomorskiej i pochodnej,
4. Integrację członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
5. Prowadzenie działalności informacyjnej, w szczególności poprzez prowadzenie tematycznych portali internetowych oraz forów internetowych,
6. Prowadzenie działalności wydawniczej; nauki języków, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich w dziedzinie kultury, sztuki i turystyki,
7. Prowadzenie archiwum gromadzącego wszelkie materiały dotyczące folkloru muzycznego i tanecznego
8. Nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
9. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia kulturalnego, politycznego i społecznego, władzami samorządowymi i państwowymi, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi oraz kołami biznesu i przedsiębiorcami,
10. Organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków w dziedzinach i kierunkach ich zainteresowań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!