• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000282524

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000282524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
a) wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego,
b) rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu,
c) zapobieganie demoralizacji i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) wyrównywanie szans osób mieszkających na terenie powiatu sokólskiego, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
f) reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
g) przeciwdziałanie wyludnianiu wsi wchodzących w skład powiatu sokólskiego,
h) działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i) wspomaganie młodzieży w planowaniu jej kariery zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia,
j) działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k) wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, kreowanie więzi międzyludzkich i lokalnego partnerstwa,
l) ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów,
m) promowanie walorów Ziemi Sokólskiej,
n) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także wspomaganie rozwoju demokracji.

Prowadzimy działania na rzecz wyrównywania szans życiowych osób, u których te szanse są obniżone. Naszymi beneficjentami są przede wszystkim uczniowie z obszarów wiejskich, osoby niepełnosprawne i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych, rehabilitację ruchową, turnusy rehabilitacyjne. Prowadzimy w lokalnym środowisku kampanię promującą zatrudnianie osób niepełnosprawnych.