• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000283158

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Hallelu Jah"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000283158.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przez krzewienie trzeźwości.
2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, świadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz stałe wspieranie osób trzeźwiejących w utrzymywaniu abstynencji i powracaniu do pełnienia utraconych ról społecznych.
3. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie prób w zakresie wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.
4. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
5. Udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz organizowanie takiego wypoczynku.
6. Organizowanie pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
7. Inną działalność dobroczynną i charytatywną.
8. Realizację projektów z zakresu promocji kultury.
9. Realizację projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz niepełnosprawnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
10. Realizację uzgodnionych projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
11. Działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

Prowadzone działania:

PUNKT KONSULTACYJNY
Zachęcamy do odwiedzenia prowadzonego przez nas od września 2003 r. Punktu Konsultacyjnego dla sób Uzależnionych. Punkt jest miejscem, w którym osoby uzależnione mogą napić się herbaty, otrzymać odzież, skorzystać z łazienki, porozmawiać o swoich problemach. Oferta Punktu:
-w ramach dyżurów konsultacyjnych pomagamy osobom uzależnionym w znalezieniu miejsc w ośrodkach resocjalizacji, na oddziałach detoksykacji, w szpitalu zakaźnym, na terapii ambulatoryjnej itp.
-prowadzimy poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
-wspieramy osoby, które ukończyły terapię i podejmują wysiłek życia na trzeźwo poprzez poradnictwo oraz pomoc duszpasterską
-w uzasadnionych przypadkach kupujemy bilety dojazdowe lub konwojujemy pacjenta do ośrodka
-dopingujemy osoby trzeźwiejące do utrzymywania abstynencji i powracania do ról społecznych (wyjście z bezdomności, naprawienie relacji rodzinnych, podjęcie przerwanej nauki)
-wspólne spędzamy wolny czas na rozwijaniu pasji i zainteresowań (mecze piłki nożnej, wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia na koncerty, wyjazdy na rekolekcje wakacyjne)
-udzielamy wsparcia psychicznego i duchowego osobom z wirusem HIV.
Cele pracy Punktu:
-wzbudzenie chęci wyzdrowienia w osobach uzależnionych
-podjęcie przez nie leczenia w ośrodku rehabilitacji i readaptacji
-odnalezienie przez osoby po terapii swojego miejsca w środowisku (readaptacja społeczna)
-proponowanie osobom, którym pomagamy, włączenia się w życie grupy jaką jest katolicka wspólnota Hallelu Jah - nowe środowisko, w którym ważne są takie wartości jak samokontrola, abstynencja, uczciwość, samorozwój i inne wynikające ze świadomego przeżywania chrześcijaństwa
-wytworzenie u osób trzeźwiejących osobistych relacji międzyludzkich, opartych na odpowiedzialnej przyjaźni; rozwój aktywności; odkrycie własnych talentów i możliwości
-podjęcie przez osoby uzależnione przerwanej nauki i powrót do konstruktywnych ról społecznych (praca zawodowa, rodzina, małżeństwo)

Gdzie nas znaleźć?
-spotkania wspólnoty:
niedziele godz. 11.00, ul. Katedralna 4 (Msza Św. w Kościele pw. Piotra i Pawła)
środy godz.19.00, dom oo. salezjanów, ul. Grunwaldzka (za Mostem Grunwaldzkim - wejście po schodkach)
-Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych (patrz mapka)
lokal przy ul. Prądzyńskiego 37/1
Godziny pracy Punktu
poniedziałek 13.30-18.00
wtorek 10.30-16.00
środa 13.00-17.30
czwartek 13.00-18.00
piątek 13.30-16.30
Telefon do Punktu: 071 799 89 83 czynny w godzinach dyżurowania (patrz grafik powyżej)
Kontakt poza godzinami pracy punktu: 507 543 255 (Magdalena Ryba)

Akcentujemy wymiar duchowy człowieka:
Podstawą działania naszej grupy jest wiara, że człowiek jest istotą, która oprócz wymiaru fizycznego i psychicznego posiada również wymiar duchowy. Narkomanię widzimy więc nie tylko jako chorobę ciała i umysłu, ale także i ducha. Warunkiem zdrowia jest zaspokojenie potrzeb ludzkich na wszystkich trzech płaszczyznach. Wierzymy, że każdy może ten stan osiągnąć, gdy uzależniony - obok psychoterapii uzależnienia - zadba o swój rozwój duchowy poprzez modlitwę osobistą, poznawanie Boga przez lekturę Pisma Świętego i życie sakramentalne. Wierzymy, że są to drogi, przez które Bóg wchodzi w życie ludzkie i uzdrawia je.

”Zielone mity” czyli Internetowy Punkt Konsultacyjny
Inną inicjatywą jest działająca od 2004 roku strona internetowa poświęcona marihuanie - www.zielonemity.republika.pl - która, obok pewnych treści, jest miejscem wirtualnego kontaktu z konsultantem (przez pocztę elektroniczną, przez komunikator internetowy, cotygodniowy czat czy forum mające charakter wspierający dla podejmujących abstynencję i dla bliskich).

Grupa motywacyjna
Co miesiąc w punkcie organizujemy spotkanie połączone z posiłkiem, prezentacją oferty pomocowej Punktu, świadectwem życia w trzeźwości, indywidualnym dzieleniem oraz zachętą do podjęcia zmiany życia. Celem spotkań jest motywowanie do podjęcia leczenia, do zmiany trybu życia, do uwierzenia w to, że dla każdego jest szansa - choćby nawet wszyscy (łącznie z nim samym) go przekreślili.

Czym jest Hallelu Jah?
Działania na rzecz osób uzależnionych to tylko część tego, co robimy. Wspólnotą Hallelu Jah od lat opiekuje sie ks. bp Andrzej Siemieniewski., a od roku ks. Włodzimierz Wołyniec. Oprócz tego, że budując tę wspólnotę tworzymy dla siebie miejsce duchowego rozwoju - od początku jej istnienia (ponad 20 lat temu) staramy się ”wychodzić na zewnątrz”. Stąd przez cały rok prowadzimy rekolekcje i akcje ewangelizacyjne w rożnych miejscach: więzieniach, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach wychowawczych itp. Od kilku lat współpracujemy z ośrodkiem w Sadowicach, gdzie jesteśmy regularnie z propozycjami formacji duchowej, ze świadectwami trzeźwości i wolności od zniewoleń. Wspieramy też parafie w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, organizujemy wyjazdowe obozy młodzieżowe oraz rekolekcje. Od niedawna we współpracy z ks. Ryszardem Zawadzkim współdziałamy na polu duszpasterskim w noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Więcej o Wspólnocie Hallelu Jah można dowiedzieć się ze strony internetowej www.hallelujah.pl