• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000286069

Formularze PIT 2017/2018 dla Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Noe"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000286069.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest: ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw franciszkańskich.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za realizację ustaw z zakresu ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego, organizowanie działań i włączanie się w akcje pomocy zwierzętom, a w szczególności interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego ich traktowania, inicjowanie i wspieranie projektów dotyczących identyfikacji zwierząt, szerzenie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i praw zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt, nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w poczuciu troski o zwierzęta i środowisko naturalne, wydawanie ulotek, informatorów i innych materiałów propagujących idee pomocy zwierzętom i środowisku przyrodniczemu, opiniowanie aktów prawnych i występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi w zakresie ochrony zwierząt, wspieranie działań mających doprowadzić do powstania pensjonatu dla zwierząt dającego im schronienie na czas nieobecności właścicieli zwierząt, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Chcemy propagować działalność naszego stowarzyszenia wśród dorosłych mieszkańców naszego powiatu oraz wśród młodzieży szkolnej. Popularyzować idee szacunku dla zwierząt i przeciwstawiać się przedmiotowemu ich traktowaniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!