• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000288002

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Oligos" na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000288002.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na dzieci, młodzież niepełnosprawną uczących się w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rybniku ul. Hibnera 41, a także absolwentom tej placówki oraz osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie:
1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
b) rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych.
c) działania na rzecz budowy i rozwoju ośrodków szkolno-rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
d) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia.
e) rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.
f) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z prawem prasowym.
g) współdziałanie z organami, instytucjami, placówkami i szkołami.
h) współpraca z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
i) działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i transportu - zapewnienie transportu dla osób na wózkach inwalidzkich.
j) organizowanie zajęć poza szkolnych: kółka zainteresowań.
k) zatrudnianie kadry niezbędnej do realizacji celów Stowarzyszenia.
l) organizowanie wycieczek.
ł) organizowanie imprez integracyjnych.
m) działania na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.
n) działania na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych.
2. Działalności charytatywnej.
3. Ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne.
4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji obywatelskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
7. Promocji i rozwijanie wolontariatu.

Działania naszej organizacji skierowane są przede wszystkim do niepełnosprawnych uczniów oraz absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku, jak również do ich rodziców i opiekunów.
Swoje cele realizujemy po przez organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych (wyjazdy poza miasto) organizacja turnusów rehabilitacyjnych, organizacja czasu wolnego na wakacjach.