• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000294377

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000294377.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
- przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego,
- upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i potrzebujących oraz osób zagrożonych wykluczeniem,
- organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
- upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych,
- współpraca z organami władzy i administracji w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i potrzebujących,
- działalność na rzecz ogółu społeczności o niskich dochodach, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem,
- przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej,
- współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działających w kraju i innych krajach Unii Europejskiej,
- współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki krajoznawczej,
- organizowanie dożywiania osobom potrzebującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!