• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000298885

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Nasz Łąg - Nasza Wieś"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000298885.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest dostarczanie informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą dotyczące organizacji projektów młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz "Uczenie się przez całe życie", w tym wymian zagranicznych, i innych inicjatyw młodzieżowych. Udzielamy informacji na temat możliwości pracy, wolontariatu, stypendiów i nauki, mobilności, szkoleń itp. w Polsce i krajach europejskich.
Koordynujemy Lokalne Punkty Informacyjne EURODESK w Łęgu i Czarnej Wodzie oraz koordynujemy Partnerski Punkt Europe Direct w Czarnej Wodzie.
Co projekt dołączają do nas nowe osoby, zostań jedną z nich, zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach. Więcej informacji o naszych projektach znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Celami Stowarzyszenia są:
- działanie na rzecz wsi Łąg i jej mieszkańców,
- ochrona oraz podtrzymywanie dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego, sztuki i tradycji; ochrona miejsc pamięci,
- działalność wystawiennicza,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wartości demokratycznych,
- pobudzanie tożsamości regionalnej społeczeństwa,
- popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, turystyki, ekologii, sportu i rekreacji,
- promocja turystyczna i gospodarcza regionu,
- wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ekologicznej,
- ochrona dóbr naturalnych,
- wspieranie działalności hobbystycznej, klubów i kół zainteresowań,
- aktywizacja życia kulturalnego, sportowego wśród lokalnej społeczności,
- wspieranie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i innej,
- nauka języków obcych,
- działania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- animowanie działań oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań i samopomocy sąsiedzkiej,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w rozdziale II punkt 9 Statutu
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach i działaniach,
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz fundacji,
- inne działania realizujące cele statutowe.