• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000299861

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000299861.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia:
a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży;
c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym;
e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
f. promocja i organizacja wolontariatu;
g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują:
b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych;
c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej;
d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych;
e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji;
f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i ba-le);
g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących);
h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych;
i. organizowanie rozgrywek sportowych;
j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zaintereso-wań sportowych i aktywności fizycznej;
k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sporto-wych;
l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy;
m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia;
o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim;
p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego;
r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań;
t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!