• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000304771

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000304771.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
1. prowadzenie wszelkiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
2. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz rodzin poległych żołnierzy;
3. reprezentowanie i ochrona interesów rannych i poszkodowanych - członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych;
4,wszelaka pomoc rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak również rodzinom poległych zolnierzy;
5. obrona interesów społecznych i socjalnych środowiska rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych;
6. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
7. popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata;
8. współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;
9. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi;
10. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświadczeń;
11. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
12. przedstawianie społeczeństwu problemów żołnierzy rannych i poszkodowanych- uczestników misji wojskowych poza granicami kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia, kół i klubów środowiskowych;
- przedstawianie wlaściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opinii w sprawach rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
- rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin poległych żołnierzy;
- inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby, pomocy dla osób określonych w pkt.3;
- organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, a także współuczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć poświęconych roli uczestnictwa Polski w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji służących zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa;
- zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do organów władz państwowych i samorządowych;
- umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych i innych organizacji międzynarodowych w kraju i za granicą;
- nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
- zdobywanie funduszy i środków materialnych od instytucji i osób tak prawnych, jak i fizycznych, popierających działaność Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!