• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000311313

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego "Cordis" z siedzibą w Rawiczu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000311313.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych,
2. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,
3. finansowanie szkolnej bazy materialnej poprzez zapewnienie dopływu nowoczesnej technologii, książek, czasopism,
4. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie celu Fundacji;
5. propagowanie wiedzy na temat celów fundacji wśród rodziców, nauczycieli i przedsiębiorców,
6. prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli,
7. organizowanie wolontariatu do realizacji celów statutowych,
8. remontowanie i modernizacja sal lekcyjnych,
9. nawiązanie współpracy z sądami rejonowymi celem orzekania nawiązek na rzecz Fundacji,
10. organizowanie zbiórek publicznych na rzecz szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
11. kompleksowe przygotowanie pikników, festiwali, gier i zabaw na terenie szkoły i poza szkołą,
12. tworzenie wśród uczniów szkoły klubów, kółek i innych grup zainteresowań,
13. tworzenie funduszy pomocy finansowej i edukacyjnej uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub z rodzin patologicznych,
14. organizowanie pomocy uczniom w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej.

Prowadzone działania
Szkolnictwo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!