• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000312130

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000312130.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu środowiska zebranego przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie, a w szczególności:
1) Współdziałanie w integracji ogółu środowiska skupionego przy parafii;
2) Dbanie o podniesienie kultury życia codziennego społeczności;
3) Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa;
4) Współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1) organizowanie imprez oraz zespołów pracujących dla społeczności zebranej przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, w szczególności na terenie „Poczekajki”;
2) podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia;
3) prowadzenie świetlicy dla dzieci na terenie parafii;
4) wspieranie inicjatyw grup parafialnych oraz parafialnego Caritas;
5) organizację „Dni parafii”;
6) wspieranie prac remontowych obiektów sakralnych parafii;
7) organizowanie różnorodnych form wypoczynku oraz pielgrzymek;
8) współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Stowarzyszenie;
9) współpracę i wspieranie Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów;
10) pozyskiwanie sponsorów na działania statutowe Stowarzyszenia;
11) współpracę z fundacjami i organizacjami mającą na celu gromadzenie funduszy;
12) nieodpłatne świadczenie przez członków Stowarzyszenia usług w zakresie poradnictwa i wsparcia: pedagogicznego, psychologicznego, zawodoznawczego, prawnego, medycznego, w ramach prowadzonej „poradni rodzinnej”, działalność informacyjna, konsultacyjna, terapeutyczna, psychoedukacyjna, szkoleniowa;
13) wspieranie rodzin, osób samotnych, dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej patologią społeczną, prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej i profilaktycznej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu w ramach „aktywnej integracji”;
14) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu, w szczególności jako środka wychowania dzieci i młodzieży w duchu wrażliwości społecznej;
15) promowanie, propagowanie kultury i organizację wydarzeń kulturalnych: paneli dyskusyjnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, warsztatów, spektakli i spotkań autorskich w ramach Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie;
16) organizowanie przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie pamięci o przeszłości, w szczególności o wydarzeniach i osobach, które wpłynęły na historię państw, narodów, regionów i społeczności lokalnych;
17) kształtowanie postaw proekologicznych, edukację, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
18) wspieranie czytelnictwa poprzez organizowanie spotkań i konkursów czytelniczych;
19) organizowanie imprez sportowych, w tym mistrzostw w piłkę nożną o „Puchar Niepokalanej” oraz wspieranie krzewienia kultury fizycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!