• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000319244

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000319244.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działalności stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, w szczególności:
1) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych, pracodawców, szkół, uczelni i innych instytucji.
2) Podniesienie znaczenia samokontroli dla prawidłowego i skutecznego leczenia cukrzycy.
3) Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie.
4) Integracja środowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, ich rodzin pomiędzy sobą oraz z ludźmi zdrowymi.
5) Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Stowarzyszenie jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa oraz prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

Tożsamość Stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady:
a) równości szans wszystkich dzieci i młodzieży z cukrzycą w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dzieci i młodzieży;
b) sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka;
c) tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów, integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych;
d) działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.