• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000319992

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000319992.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele działania Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie:
- Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej, wśród członków Towarzystwa oraz społeczności lokalnej.
- Ukazywanie pożądanych wzorów postępowania w walce z patologią alkoholizmu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
- Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
- Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
- Promowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających zdrowiu.
- Ukazywanie piękna przyrody poprzez różne formy aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Kształtowanie szlachetności, moralności i szacunku do partnerów i rywali.
- Kształtowanie młodzieży poprzez wychowanie w duchu walki sportowej fair play.
- Odkrywanie i kształtowanie talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.
- Promowanie Rakszawy w powiecie, województwie i poza jego granicami.
- Promowanie rakszawskich szkół na zewnątrz.
- Promocja naszej młodzieży w środowiskach uczelni wyższych.
- Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
- Kierowanie dzieci i młodzieży do działalności rekreacyjnej i wyczynowej.
- Wspieranie inicjatyw sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich formach sportu, rekreacji i turystyki.
- Podnoszenie poziomu etycznego i sportowego zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników sportowych.