• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000321541

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z siedzibą w Kaliszu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000321541.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom,
2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ich rozwoju,
3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju,
4. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci,
5. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Prowadzone działania
1. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie specjalistycznych zabiegów medycznych koniecznych dla ratowania życia lub zdrowia.
2. Finansowanie lub dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego koniecznego dla ratowania życia lub zdrowia.
3. Finansowanie lub dofinansowywanie osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dla dzieci cierpiących na autyzm oraz ADHD: terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych, lekarstw, suplementów, wizyt lekarskich, diety zdrowotnej, zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, dojazdów na rehabilitacje, dojazdów do lekarzy, kosztów nauki.
4. Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy psychologicznej dla najbliższych członków rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
5. Finansowanie lub dofinansowywanie pobytu na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich opiekunów.
6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.
8. Działalność informacyjną i naukową.
9. Współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi.
10. Finansowanie stypendiów i kosztów nauki dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.
11. Działania związane z promocją zdrowia i wiedzy medycznej.
12. Organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.
13. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji.
14. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
15. Popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
16. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeniach.
17. Popularyzację osiągnięć Polski oraz innych Państw zaawansowanych w rozwiązywanie problemów związanych z zaburzeniami rozwoju w formie dofinansowywania lub finansowania akcji informacyjnych, odczytów i kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką.
18. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.
19. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
20. Sponsorowanie programów promujących cele
21. Fundacji w środkach masowego przekazu.
22. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów zgodnych z celami fundacji.