• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000321827

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodziców "Przyjaciele Dziesiątki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000321827.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, w tym przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski,
2) zapewnienie Stowarzyszeniu środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, funduszy w tym europejskich na realizację zadań wynikających z celów Statutowych Stowarzyszenia.
3) integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i jego wychowaniem
4) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania:
1) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia i środowiska przy udziale uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego,
2) organizowanie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,
3) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych,
4) organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i "zielonych szkół",
5) wspieranie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziesiątka" - i działalności sportowej szkoły,
6) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ich udziału w konferencjach i szkoleniach,
7) tworzenie własnego systemu stypendialnego,
8) współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych z pomocą społeczna,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów prawa wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem działalności szkoły i realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!