• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000326208

Formularze PIT 2017/2018 dla Grupa Inicjatyw Lokalnych "GIL"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000326208.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska.

Celami Stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
r) ratownictwa i ochrony ludności;
s) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
u) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
v) promocji i organizacji wolontariatu;
w) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt a)- w).

Stowarzyszenie ukierunkowane jest na działania związane z popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, edukację regionalną, rozwój dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!