• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000327330

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000327330.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
5.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
8. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz innymi organizacjami i grupami osób.
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek i wczasów.
6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu oraz ich rodzinom i opiekunom.
9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.