• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000330742

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin "Ponad Granicami"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000330742.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją naszego stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, wspomaganie ich we wszelkich trudnościach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Bardzo ważnym celem, jaki przed sobą stawiamy jest dbanie o wszelaki rozwój dziecka, które korzysta z zajęć naszej świetlicy. Dbamy, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności. Staramy się, aby rozwój ten następował we wszelkich płaszczyznach i aspektach.

Swoją misję realizujemy poprzez:
a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
b) pomoc dydaktyczną,
c) organizację czasu wolnego dziecka,
d) rozwój zainteresowań i uzdolnień,
e) kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
f) kształtowanie postawy szacunku dla kultury i tradycji, w tym tradycji regionalnych,
g) oddziaływania zapobiegawcze i korekcyjne w sytuacjach zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
h) organizację półkolonii i ferii,
i) wspieranie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statusie materialnym,
j) współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi,
k) pomoc psychologiczną i diagnozę,
l) organizowanie szkoleń (w szczególności "Szkoły dla Rodziców"),
ł) organizację imprez o charakterze profilaktyczno - sportowym, prospołecznym i rekreacyjnym,
m) działalność charytatywną.