• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000332853

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000332853.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Bytowskiej, Polsce i Unii Europejskiej w szczególności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, kulturalnej i promocyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i
pomocy w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży, środowiska szkolnego i lokalnego.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1. Prowadzenie oraz wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
2. Prowadzenie i wspieranie informacji o edukacji regionalnej mających na celu ochronę dóbr kultury i tradycji i poszerzania wiedzy o Ziemi Bytowskiej i Pomorzu.
3. Oddziaływanie i wspomaganie rozwoju sztuki, kultury, sportu, edukacji, nauki i wychowania.
4. Wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Ziemię Bytowską.
5. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6. Działania rozwijające turystykę i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
7. Upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej i innych krajach.
8. Propagowanie postaw tolerancji, współpracy i integracji między różnymi społecznościami lokalnymi
9. Kształtowanie właściwych postaw postępowania i działalności z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
10. Wspierania przedsiębiorczości i promowanie aktywnych postaw.
11. Wspieranie wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!