• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000338258

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000338258.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
PSOUU jest organizacją skupiającą rodziców osób z upośledzeniem umysłowym, osoby z upośledzeniem umysłowym, członków rodzin, opiekunów prawnych oraz przyjaciół w tym profesjonalistów zaangażowanych w pracę dla ich dobra.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków postrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
PSOUU Koło w Rzeszowie prowadzi obecnie cztery placówki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży:
1.Ośrodek Wczesnej Interwencji - dla dzieci od 0 do 7 roku życia, którego celem jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a także postępowanie edukacyjne i podtrzymujące w stosunku do ich rodzin
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością; jego celem jest kompleksowa, wielodyscyplinarna pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna świadczona w odpowiednich warunkach i dostosowana do stanu wychowanków.
3. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, której celem jest diagnozowanie i stymulowanie stanu rozwoju: poznawczego,emocjonalnego,ruchowego i społecznego dziecka.Poradnia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
4. Niepubliczne Przedszkole Specjalne, które otacza opieką dzieci z autyzmem.

Ponadto Koło PSOUU w Rzeszowie organizuje: wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin - turnusy rehabilitacyjne, imprezy o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, okolicznościowe spotkania i zabawy dla dzieci, spotkania organizacyjne i informacyjne dla rodziców.
Akcja promująca - z okazji obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem mediów, władz terytorialnych, ma na celu:
- podkreślenie obecności osób z upośledzeniem umysłowym w społeczności lokalnej, oraz ich potrzeb i praw do edukacji, pomocy medycznej i społecznej oraz integracji ze środowiskiem,
- promowanie ich możliwości i umiejętności poprzez organizowanie wystaw plastycznych i występów artystycznych
- włączanie członków społeczeństwa w działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym poprzez pozyskiwanie sponsorów, wolontariuszy.
PSOUU Koło w Rzeszowie zamierza uruchomić placówkę dla młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym, która ukończyła edukację i pozostaje bez opieki systemowej. Dlatego Koło gromadzi środki na ten cel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!