• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000339766

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000339766.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją PSOUU jest: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcanie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym. Celem PSOUU jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami od 3 do 25 r.ż. - kompleksowe działanie (edukacja, rehabilitacja, opieka medyczna, psychologiczna i logopedyczna, terapia zajęciowa).
Warsztat Terapii Zajeciowej - placówka dla młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo powyżej 16 r.ż. - terapia pracą, rehabilitacja społeczna.
Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie edukacji, opieki medycznej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, promowanie mocnych stron osób z niepełnosprawnością intelektualną, dążenie do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla rodziców.
Spotkania integracyjne mające na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, promowanie ich mocnych stron, likwidowanie negatywnych stereotypów dotyczących upośledzenia umysłowego, podnoszenie świadomości członków społeczności lokalnej.
Przygotowania do otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy - placówki, w której znajdą miejsce podopieczni którzy ukończą edukację w OREW, a nie znajdą miejsca w WTZ, bądź ze względu na swoją głęboką niepełnosprawność nie mogą być uczestnikami WTZ.
Przygotowania do powstania: hostelu (domu mieszkalnego dla osób, które nie będą już miały oparcia w rodzinie); treningu mieszkaniowego (uczenie samodzielnego, niezależnego życia); krótkiego pobytu (gdy rodzina znajdzie się w kryzysie, chociażby z powodu nadmiernego obciążenia ciągłą opieką nad głęboko niepełnosprawnym członkiem rodziny).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!