• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000354971

Formularze PIT 2017/2018 dla Bank Żywności w Ciechanowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000354971.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Fundacja Bank żywości w Ciechanowie dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych północnej części województwa mazowieckiego oraz podejmuje działania zapobiegające marnotrawieniu żywności.

Cele:
Celami Fundacji jest prowadzenie działań zapobiegających marnowaniu żywności, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych,oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka.

Swoje cele fundacja osiąga poprzez:
a) organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;
b) pomoc żywnościową dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;;
c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;
d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;
f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia;
g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego;
h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniem i przestępczością;
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
k) promocję ochrony środowiska naturalnego;
l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, przemocy;
p) promocję i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
r) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
s) promocję i rozwój wolontariatu.

Codzienna praca Banku Żywności polega na:
- realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD,
- pozyskiwaniu od producentów, dystrybutorów, rolników, hurtowników żywności niehandlowej, mogącej ulec zmarnowaniu, z krótkim terminem przydatności do spożycia
- organizowaniu zbiórek żywności
- przekazywanie pozyskanej żywności ludziom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!