• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000367585

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "By Dalej Iść"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000367585.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Swoje cele fundacja realizuje w szczególności poprzez następujące działania:
1. ochrona i promocja zdrowia.
2. tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób najbliższych, które doświadczyły okaleczenia i śmierci bliskich.
3. działania na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, działań własnych lub osób trzecich, w tym w szczególności:
3.1 udzielanie wsparcia moralnego, prawnego i materialnego ofiarom i rodzinom ofiar wypadków drogowych.
3.2 udzielanie wsparcia moralnego, prawnego i materialnego rodzinom, które utraciły członków w wyniku samobójstwa, chorób, aktów przemocy, zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków
3.3 prowadzenie działalności edukacyjnej w kierunku uwrażliwiania społeczeństwa na problematykę osierocenia, niepełnosprawności;
4. polepszanie warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych i poza nimi.
5. prowadzenie działalności profilaktycznej w kierunku zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa, ochrony i poprawy zdrowia.
6. działalność wspomagająca leczenie i rehabilitację w szczególności po wypadkach drogowych.
7. promocja i organizacja wolontariatu, praktyk oraz staży studenckich.
8. prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie psychologii i promocji zdrowia.
9. organizowanie i współorganizowanie programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych.
10. organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenia wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, kongresów, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń z zakresu psychologii, pedagogiki , pracy socjalnej i pokrewnych.
11. inicjowanie i organizowanie, bądź współorganizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz działalności Fundacji, przed wszystkim takich jak zbiórki publiczne, wystawy, pokazy, odczyty i aukcje.
12. wsparcie finansowe, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć podejmowanych przez inne podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie celów Fundacji.
13. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie z zakresu promocji zdrowia i psychologii.
14. pomoc społeczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!