• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000381767

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000381767.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach sztuki, popularyzacja najbardziej wartościowych i nie tylko przejawów twórczości artystycznej, roztaczanie opieki nad twórcami, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim. Przez realizację powyższego celu Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu kultury narodowej.
Stowarzyszenie działa również na rzecz rozbudzania i popierania inicjatyw sprzyjających rozwojowi kultury, promocji i działania na rzecz pełnej integracji z kulturą Unii Europejskiej (UE).

Celem Stowarzyszenia jest również:
1) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i państwami,
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
8) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!