• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000392242

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000392242.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego
2. Upowszechnianie działao wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz ekologicznej i zdrowotnej
4. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji
5. Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki
6. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.

Stowarzyszenie - działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polski – dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadao. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1. Kod PKD 93, 29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej
2. Kod PKD 85, 52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Kod PKD 85, 52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Animowanie społecznej aktywności kulturalnej oraz ekologicznej i zdrowotnej
4. Kod PKD 93, 29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Prowadzenie szkoleo , kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, jarmarków, imprez okolicznościowych i innych form kształcących
5. Kod PKD 94,99 Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno – kulturalnej. Prowadzenie innych działao służących realizacji celów stowarzyszenia.
6. Kod PKD 91,02Z Działalnośd muzeów. Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych
7. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi ,związkami wyznaniowymi i kościołami
8. Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów
9. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno – kulturalnej
10.Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej
11. Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
12. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tej działalności
13. Kod PKD 85,52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Samokształcenie członków stowarzyszenia
14.Kod PKD 85,52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Prowadzenie zespołów artystycznych
15. Kod PKD 79,12Z Działalnośd organizatorów turystyki . Promocja społecznej aktywności kulturalnej
16.Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Organizacja imprez kulturalnych
17.Kod PKD 90,04Z Działalnośd obiektów kulturalnych. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Tworzenie , prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!