• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000392676

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000392676.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18) turystyki i krajoznawstwa;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
28) zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji;
29) krzewienia uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowanie i poszanowanie osobistej odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;
30) kultywowanie tradycji polskich bractw oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
31) propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku;
32) programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin;
33) przeciwdziałanie i zmniejszanie wykluczenia cyfrowego na terenach wiejskich;
34) pomoc migrantom;
35) pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie: rehabilitacji społecznej i fizycznej oraz edukacyjno-terapeutycznej;
36) zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym m. in. z hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi;
37) popierania i upowszechniania hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży.