• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000396942

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Przyjaciele Bartka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000396942.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań poprzez udzielanie niezbędnej pomocy doradczej, prawnej, edukacyjnej, organizacyjnej, finansowej, terapeutycznej i społecznej oraz zapewnienie wsparcia we wszystkich sferach i na każdym etapie życia dla Bartłomieja chorego na Zespół Downa.

Równorzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, cierpiących fizycznie lub umysłowo, przewlekle chorych, pokrzywdzonych przez los z uwzględnieniem potrzeb opiekunów, rodzeństwa i bliskich tych osób poprzez:
a. pomoc finansową oraz działania na rzecz w/w osób ułatwiające im dostęp do pomocy finansowej, rzeczowej, wyspecjalizowanej opieki medycznej, pomocy psychologicznej, rehabilitacji, edukacji,
b. działanie w zakresie pomocy społecznej i opiekuńczej celem zapewnienia godziwej egzystencji dla dzieci niepełnosprawnych,
c. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej,
d. spełnianie dziecięcych marzeń,
e. działalność charytatywna, humanitarna i dobroczynna,
f. zbiórki publiczne finansowe i rzeczowe,
g. dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku,
h. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
i. upowszechnianie wiedzy o Zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych,
j. integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. aukcje charytatywne i dobroczynne, zbiórki w celu zdobycia funduszy lub środków rzeczowych na organizowanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich opiekunom,
b. fundowanie stypendiów edukacyjnych, socjalnych, rehabilitacyjnych, zakup lekarstw dla osób z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
c. współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą,
d. raz do roku spełnianie dziecięcych marzeń poprzez paczki i upominki,
e. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
f. zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku, w tym żywności, dla pokrzywdzonych dzieci,
g. wspieranie finansowe wypoczynku i turnusów rehabilitacyjnych,
h. przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej,
i. prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i pokrewnymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia,
j. pomoc społeczna, przekazywanie środków i przedmiotów codziennego użytku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób dla bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgodnymi ze standardami unii europejskiej,
k. wspieranie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!