• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000418242

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000418242.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celach:
1. propagowania i promocji krótkofalarstwa, radioamatorstwa i radiotechniki;
2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości dzieci i młodzieży w kontaktach między sobą w tym z wykorzystaniem łączności radiowej i sportów łączności;
3. działalności na rzecz wszechstronnego doskonalenia umiejętności kontaktów językowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem wszystkich elementów związanych z radioamatorstwem;
4. propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży;
5. działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z elektroniką i radiotechniką;
6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
7. upowszechniania wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;
8. upowszechniania wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
9. działań lobbingowych na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
10. pomocy prawnej w zakresie działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
11. tworzenie klubów, kół i zespołów skupiających osoby zainteresowane łącznością radiową;
12. prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych i zmian w katach prawnych;
13. reprezentowania zainteresowanych grup radioamatorskich przed organami państwa i samorządu terytorialnego;
14. organizowania przedsięwzięć propagujących ważne wydarzenia na pasmach amatorskich;
15. finansowania wyjazdów radioamatorów na wyprawy dxowe;
16. prowadzenia ogólnie dostępnego biura QSL w celu wymiany między radioamatorami kart potwierdzających łączność.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla młodzieży w ramach idei wychowania pozaszkolnego;
2. działania na rzecz wdrożenia eksperymentalnych systemów oświatowo-wychowawczych opartych o podróże i rozwój politechniczny;
3. współpracę ze środowiskami pedagogów związanych zainteresowaniami z radiokomunikacją i elektroniką;
4. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
5. organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych jak opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy i niesienia pomocy na wypadek zagrożenia, nagradzanych uczestnictwem w wyprawach globtroterskich;
6. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz budowy centrum wyczynowego uczestnictwa w zawodach krótkofalarskich i rywalizacji w ramach DXCC oraz ośrodka dla krótkofalowców;
7. zbudowanie Centrum Radioamatorskiego w mieście stołecznym Warszawa;
8. publikowanie materiałów specjalistycznych i filmów dokumentalnych o przebiegu i wynikach prowadzonej działalności dla użytku oświaty;
9. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej;
10. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także zbiórek publicznych;
11. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjna, rzeczową, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach;
12. przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają promocję celów Fundacji;
13. prowadzenie działalności lobbingowej wobec administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunku do parlamentarzystów na rzecz podmiotów związanych z amatorską służbą radiokomunikacyjną;
14. inne działania służące realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!