• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000012189

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajmowanie się wszystkim, co jest związane z edukacją, rozwojem szkolnictwa niepublicznego na wszystkich poziomach, budowanie ruchu rodziców, tworzenie ruchu obywatelskiego.

Towarzystwo usilnie zabiega o sprawy istotne dla systemu oświaty: o stanowienie dobrego, przejrzystego prawa i sprzyjające warunki uczestnictwa rodziców w życiu wszystkich szkół, także publicznych. STO konsultuje i opiniuje projekty przepisów prawnych, zgłasza własne poprawki do ustaw, organizuje konferencje i upowszechnia swoje stanowiska w konkretnych sprawach. Wspiera wszelkie inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

W strukturze STO działa ośrodek doskonalenia nauczycielskiego oferujący nauczycielom oraz innym osobom związanym zawodowo z oświatą, w tym pracownikom samorządu terytorialnego szeroki wachlarz form doskonalenia zawodowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!