• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Polska
    KRS 0000198645

Misja:
"Być głosem ludzi ubogich"

Cel działań:
Działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Prowadzone działania:
Animacja postaw charytatywnych (Tydzień Miłosierdzia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom).
Formacja charytatywna: opieka nad Studium Caritas (Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego), przygotowywanie materiałów formacyjnych i edukacyjnych dla różnych grup w Caritas w Polsce; współpraca z wolontariatem i organizacja warsztatów dla młodych wolontariuszy z Polski i z zagranicy.
Wydawanie roczników naukowych i publikacji.
Organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej.
Organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej na terenie Polski i za granicą.
Uczestnictwo w pracach Caritas Europa i Caritas Internationalis.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!