• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum"
    KRS 0000209918

Misja
Stowarzyszenie Centrum Pomocy "PANACEUM" zostało powołane Uchwałą członków założycieli w dniu.19.07.2004r. w Pabianicach pod nazwą "Pabianickie Centrum Pomocy". Od dnia 06.06.2007r. Stowarzyszenie ma nową nazwę.

Do działań statutowych Stowarzyszenia należy przeciwdziałanie oraz ograniczenie patologii społecznej. Celami statutowymi jest również wdrażanie i wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby alkoholowej oraz pomoc i edukacja mająca na celu niedopuszczanie do używania innych środków odurzających.
Konsekwencją tej działalności jest pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania alkoholu, przystąpiły do programu wychodzenia z bezdomności, czynnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.
Stowarzyszenie nasze upowszechnia również wiedzę o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień.

W skład Stowarzyszenia wchodzą trzy niezależnie działające Regionalne Ośrodki Pomocy:

-Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku przy ul. Sucharskiego 45a
Do ośrodka przyjmowane są osoby którym samodzielną egzystencję oraz brak możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie spowodowała choroba alkoholowa. Do ośrodka trafiają podopieczni uzależnieni od alkoholu, deklarujący chęć zaprzestania picia i odbycia terapii.
W ośrodku znajdują się także osoby starsze i chore, których samodzielne funkcjonowanie nie jest możliwe z powodów osobistych lub materialnych.

-Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach gm. Gidle powiat radomszczański
Jest ośrodkiem ukierunkowanym na niesienie pomocy dzieciom w przypadku których skutki choroby łagodzi hipoterapia.
Do ośrodka przyjmowane są również matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety dotknięte przemocą w rodzinie. W ośrodku znajdują się osoby starsze i chore.

-Noclegownia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 48.
Do noclegowni przyjmowane są osoby, którym problemy życiowe uniemożliwiają samodzielną egzystencję.
Zakres patologii i problemów występujących u podopiecznych jest różnorodny. Przyjmowani są bezdomni oraz podopieczni uzależnieni od alkoholu deklarujący chęć zaprzestania picia i odbycia terapii. Nie zawsze jednak alkohol jest przyczyną bezdomności.
Noclegownia pomaga również osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

We wszystkich ośrodkach i placówkach Stowarzyszenia Centrum Pomocy "PANACEUM" funkcjonują grupy wsparcia
prowadzone są mitingi w których uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu.

Każdy z ośrodków wypracował sobie indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Wszystkie nasze ośrodki współpracują ściśle Powiatowymi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Działalność naszego Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pozyskiwania sponsorów, którzy zaopatrują nas w żywność i odzież. Niektórzy podopieczni z naszych ośrodków partycypują w kosztach utrzymania płynności finansowych ośrodków, w postaci refundacji kosztów pobytu przez Powiatowe i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej bądź indywidualne wpłaty gotówkowe. Uzyskane dochody
przeznaczone są na opłaty związane z energią elektryczną, wodą, telefonami, transportem, zakupem artykułów żywnościowych, leków środków czystości i artykułów które trudno uzyskać od darczyńców.
W każdym z ośrodków jest regulamin, w którym najważniejszym punktem jest całkowita abstynencja, brak agresji i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w ośrodkach. Stowarzyszenie utrzymuje ścisłą współpracę z władzami Powiatu Gmin na terenie których znajdują się ośrodki. Stowarzyszenie dysponuje 105-cioma miejscami noclegowymi w trzech ośrodkach. W 2006r. z pomocy naszego Stowarzyszenia skorzystało 296 osób.

Prowadzone działania
Od 2003 roku w szkołach ponad gimnazjalnych województwa Łódzkiego realizujemy program profilaktyczny dla młodzieży pod tytułem "Nałogi - prawdziwe oblicza". Program posiada trzy tory:
-tor pierwszy - spotkania osób realizujących profilaktykę z młodzieżą w szkołach
-tor drugi - wyjazdy autokarowe grup (20-30 osobowych) młodzieży do szpitala im. Babińskiego w Łodzi na oddziały detoksykacji narkotykowej i alkoholowej. W porozumieniu z dyrekcją i pracownikami szpitala opracowaliśmy sześciu godzinny blok profilaktyczny realizowany na terenie oddziałów odwykowych.
-tor trzeci - wyjazdy autokarowe (20-30 osobowych) młodzieży do ośrodków regionalnych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.
Na miejscu realizowana jest, edukacja z zakresu uzależnień profilaktyka i integracja z osobami bezdomnymi, uzależnionymi
Współpraca z urzędem marszałkowskim w zakresie realizacji programu "Bliżej siebie - dalej od narkotyków - szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem".

Najważniejsze działania:
- pomoc żywnościowa w tym wydawanie posiłków,
- opieka stacjonarna,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych,
- pomoc w powrocie do społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!