• PIT 2017 Online

    Bezpłatny, intuicyjny
    program pomagający
    rozliczyć PITy 2017

  • Rozliczenie PIT 2017 elektronicznie z PITax.pl

    Rozliczenie PIT 2017 online z PITax.pl. Rozliczamy każdy rodzaj dochodów; dochody z emerytur, z pracy, z zagranicy, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości, czy dochody z papierów wartościowych. Nie wiesz, jak wypełnić PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a program do PIT na podstawie odpowiedzi wybierze właściwy druk PIT oraz wyliczy odpowiednią wysokość podatku wraz z należnymi Ci ulgami. Rozliczenie PIT 2017 przez internet z PITax.pl jest proste!

  • Rozliczenie PIT 2017 - przeczytaj o zmianach w PIT

    Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 2017 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Po krótce opowiadamy w nim o zmianach w podatkach, jakie przyniósł rok 2017. Czytając poniższy przewodnik dowiedzą się Państwo o nowych ulgach, nowych PIT-ach, a także o zmianach w dotychczas obowiązujących formularzach PIT. Rozlicz PITy 2017 online - a będziesz mieć pewność, że rozliczyłeś podatek na aktualnie obowiązującym druku PIT,

    • Pobierz
      PITy 2017

    • Nowa
      ulga BR

    • Zmiany
      w drukach PIT 2017

    • Aktualne
      PIT-y 2017

    • Artykuły
      na temat
      PITy 2017

  • Nowa ulga BR w PIT 2017

    Nowa ulga BR w PIT 2017

    PITy 2019 to możliwość rozliczenia nowej ulgi. Nową ulgą, którą można rozliczyć w PIT2017 jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (BR). Odliczenie z tytułu BR przysługuje przedsiębiorcom, którzy ponieśli
    tzw. koszty kwalifikowane. Kosztami kwalifikowanymi są wszelkie wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową,
    np. na wynagrodzenia i należności dla pracowników, zatrudnionych w związku
    z działalnością BR, na ekspertyzy, opinie, na nabycie materiałów i surowców, czy na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.

    Działalność badawczo-rozwojowa, to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

    Ulgę badawczo-rozwojową należy odliczyć w nowym PIT/BR, który jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-37.

  • Zmiany w drukach PIT 2017

    Zmiany w drukach PIT 2017

    PIT-36

    W 2017 obowiązuje wersja 25 PIT-36. Zmiany, jakie zaszły w formularzu PIT-36, to:

    1) po tytule części B dodano opis informujący o braku konieczności podawania danych adresowych małżonka (w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków), jeżeli adres zamieszkania małżonka jest taki sam jak podatnika;

    2) usunięto poz. 222, 223, 226 i 227 oraz rubryki zawierające opisy do tych pozycji;

    3) w części T. „Informacje o załącznikach” dodano rubrykę do podania liczby dołączanych do zeznania druków PIT/TP (poz. 341);

    4) w związku z usunięciem poz. 222, 223, 226 i 227 oraz dodaniem poz. 341 zmieniono odpowiednio numerację pozycji formularza oraz odwołania do pozycji formularza w opisach rubryk i przypisach;

    5) zmiany opisów pól oraz publikatorów tekstu.

      

    PIT-36L

    W 2017 obowiązuje wersja 14 PIT-36L. Zmiany, jakie zaszły w formularzu PIT-36L, to:

    1) usunięto poz. 55 i 57 oraz rubryki zawierające opisy do tych pozycji;

    2) w części R. „Informacje o załącznikach” dodano rubrykę do podania liczby dołączanych do zeznania druków PIT/TP (poz. 106);

    3) w związku z usunięciem poz. 55 i 57 oraz dodaniem poz. 106 zmieniono odpowiednio numerację pozycji formularza oraz odwołania do pozycji formularza w opisach rubryk i przypisach;

    4) zmiany opisów pól oraz publikatorów tekstu.

     

    PIT-38

    W 2017 obowiązuje wersja 12 PIT-38. Zmiany, jakie zaszły w formularzu PIT-38, to:

    1) usunięto poz. 33, 35, 39, 41 i 43 oraz rubryki zawierające opisy do tych pozycji;

    2) w związku z usunięciem poz. 33, 35, 39, 41 i 43 zmieniono odpowiednio numerację pozycji formularza, odwołania do pozycji formularza w opisach rubryk i przypisach oraz zmieniono brzmienie tytułu części E;

    3) usunięto część L „Adnotacje urzędu”, z uwagi na to, że rubryki zamieszczone w tej części nie są już wykorzystywane przez pracowników urzędów skarbowych;

    4) zmiany opisów pól oraz publikatorów tekstu

     

    PIT-39

    W 2017 obowiązuje wersja 8 PIT-39. Zmiany, jakie zaszły w formularzu PIT-39, to:

    1) usunięto poz. 33, 35 i 37 oraz rubryki zawierające opisy do tych pozycji;

    2) w związku z usunięciem poz. 33, 35 i 37 zmieniono odpowiednio numerację pozycji formularza, odwołania do pozycji formularza w opisach rubryk i przypisach oraz zmieniono brzmienie tytułu części E;

    3) usunięto część L „Adnotacje urzędu”, z uwagi na to, że rubryki zamieszczone w tej części nie są już wykorzystywane przez pracowników urzędów skarbowych;

    4) zmiany opisów pól oraz publikatorów tekstu.

     

    PIT/B

    W 2017 obowiązuje wersja 15 PIT/B. Zmiany, jakie zaszły w formularzu PIT/B, to:

    1) po części D dodano część E. „Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz informacje dodatkowe”; w tej części podatnik będzie składał oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy PIT (poz. 56) oraz informował o tym, czy: był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej.

    2) dodano przypis czwarty w brzmieniu: „Obowiązek sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych – tzw. masterfile, jako elementu dokumentacji podatkowej.

    3) zmiany opisów pól oraz publikatorów tekstu.

     

    PIT/DS

    W 2017 obowiązuje wersja 2 PIT/DS. Zmiany, jakie zaszły w formularzu PIT/DS, to:

    1) po części D dodano część E. „Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz informacje dodatkowe”; w tej części podatnik będzie składał oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy PIT (poz. 29) oraz informował o tym, czy: był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej.

    2) w związku z dodaniem części E, zmieniono oznaczenie dotychczasowej części E na F oraz zmieniono przywołanie do tej części w „Uwadze”, w opisie formularza;

    3) dodano przypis drugi w brzmieniu: „Obowiązek sporządzania informacji o grupie podmiotów powiązanych – tzw. masterfile, jako elementu dokumentacji podatkowej.

    4) zmiany opisów pól oraz publikatorów tekstu.

     

     

    Aktualnie obowiązujące wersje druków PIT:

    PIT-28 (wersja 20)

    PIT-36 (wersja 25),

    PIT-36L(wersja 14),

    PIT-37(wersja 24),

    PIT-38(wersja 12),

    PIT-39 (wersja 8).

    Załączniki do powyższych druków:

    PIT/B (wersja 15) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,

    PIT/BR (wersja 2) - Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,

    PIT/D (wersja 26) - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37),

    PIT/DS (wersja 2) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej,

    PIT/M (wersja 7) - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,

    PIT/O (wersja 22) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,

    PIT/Z (wersja 6) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy ,

    PIT/ZG (wersja 5) - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Powyższe druki będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów i poniesionych strat.

  • Nowe PITy 2017

    Nowe PITy 2017

    Rok 2019 to dwa nowe PIT-y, a właściwie załączniki do zeznań rocznych
    PIT-36 oraz PIT-36L. Nowymi formularzami PIT są PIT/BR oraz PIT/DS.


    Nowe druki PIT są związane z nowymi przepisami, które mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od roku 2016 (czyli rozliczanych w roku 2017).
    W myśl tych przepisów w roku 2017 wchodzi możliwość rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej - czyli odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które to należy ująć w PIT/BR oraz w PIT-36 lub
    PIT-36L.


    PIT/DS z kolei wypełniają osoby uzyskujące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W PIT/DS wykazywany jest przychód, koszty oraz dochód z działów specjalnej produkcji rolnej, a także informacje o działalności. Kwoty z PIT-BR są przenoszone do PIT-36
    lub PIT-36L.

  • Nowy PIT/BR

    Nowy PIT/BR

    PIT/BR to załącznik do PIT-36 lub PIT-36L. W PIT-BR wykazujemy kwotę należnej nam ulgi badawczo-rozwojowej (BR), którą po raz pierwszy można odliczyć za rok 2016, czyli w PIT-ach składanych w roku 2017.

    W PIT-BR wykazujemy odpowiednie kwoty z podziałem na kategorie kosztów. Dane z PIT-BR przepisujemy do PIT-36 lub PIT-36L. Odliczeniu podlega od 10-30% poniesionych kosztów - w zależności od rodzaju przedsiębiorcy. Niewykorzystaną część ulgi ze względu na zbyt niski dochód z działalności gospodarczej nie pozwalający odliczyć całej wysokości ulgi, można rozliczyć w pięciu następnych latach.

  • Nowy PIT/DS

    Nowy PIT/DS

    PIT/DS jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-36L. Załącznik ten jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Załącznik ten jest składany po raz pierwszy za rok 2017.

    W PIT/DS wykazujemy takie informacje, jak dane identyfikacyjne podatnika, dane dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej, zsumowane dochody
    z działalności rolnej. PIT/DS został dodatkowo wzbogacony o wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar.

  • Druki PIT na 2018 rok.

  • Artykuły na temat PIT 2017

    • Nowa ulga w PIT 2017
      Ulga badawczo-rozwojowa w PIT 2017

      W roku 2017 (czyli w PIT-ach za rok 2016) do PIT wchodzi nowa ulga, którą możemy odliczyć od naszych dochodów. Jest to ulga na działalność badawczo-rozwojową, można ją odliczyć po raz pierwszy za rok 2016, czyli w roku 2017. Ulga ta przysługuje osobom rozliczającym działalność gospodarczą na PIT-36 lub PIT-36L

    • Czy trzeba płacić podatek od prezentów pod choinką?
      Upominki spod choinki
      a podatek

      Prezenty o bardzo dużej wartości podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (wtedy do wykazanie tych dochodów służy specjalny druk PSD, a nie roczne rozliczenie PIT 2016, np. PIT-37, PIT-36). Gdy prezenty są symboliczne - nie płacimy od nich podatków.

    • Odliczenie składek społecznych w PIT
      Rozliczenie składek społecznych w PIT

      Jednym z odliczeń, jakie nam przysługują w ramach rocznych rozliczeń PIT jest odliczenie składek społecznych, czyli emerytalnych, rentowych i chorobowych oraz wypadkowych

    • Podatek PIT
      Podatek PIT

      Podatek PIT powinny płacić osoby fizyczne, które uzyskują wyżej wymienione dochody. Informacje o dochodach oraz wyliczony podatek wykazujemy na formularzu PIT. W zależności od rodzajów dochodów stosujemy inne formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, czy PIT-39.

    • Jak rozliczyć PIT przez internet
      Jak rozliczyć PIT przez internet

      30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

    • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
      Ulga na dzieci w PIT 2017

      Najczęściej występującą ulgą w PIT-ach jest ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną. Na uldze tej można zaoszczędzić wiele podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci. Rozliczenie PIT przez internet wyliczy za Ciebie odpowiednią wysokość ulgi prorodzinnej, natomiast dla osób chcących poznać zasady jej obliczania polecamy poniższy artykuł.

    • Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP
      Nowe przepisy w sprawie 1% PIT i OPP

      Nowe przepisy nakładają na programy do rozliczania PIT obowiązek informowania o możliwości przekazania 1% dowolnej OPP lub braku takiej możliwości. Informacja ta musi być przekazana przed rozpoczęciem wypełniania PIT przez użytkowników.

    • PIT po terminie
      PIT po terminie

      Ustawa o PIT przewiduje określone terminy dla złożenia rocznych rozliczeń. Jeśli przegapimy określone terminy, to możemy złożyć tzw. czynny żal wraz ze złożeniem PIT po ustawowym terminie.

    • Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową
      Ulga badawczo-rozwojowa

      Od roku 2017 (czyli w rozliczeniach za 2016 rok) możemy odliczyć ulgę badawczo-rozwojową, zwaną ulgą BR. Jest to odliczenie przysługujące przedsiębiorcom z tytułu poniesienia przez nich odpowiednich kosztów (tzw. kwalifikowanych) na działalność badawczo-rozwojową.

    • Ważne terminy w styczniu 2016 r.
      Ważne terminy w styczniu

      Po zakończeniu roku podatkowego, już w pierwszym miesiącu nowegoroku podatnicy i płatnicy muszą pamiętać o istotnych terminach, które powinny być dotrzymane: 20 stycznia oraz 31 stycznia.

    • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą internetu
      Pełnomocnictwo a wysłanie PIT online

      Deklaracja podatkowa składana za pomocą internetu musi być podpisana podpisem elektronicznym, a podpisać może ją podatnik (płatnik) lub też pełnomocnik.

    • Jak złożyć korektę PIT-u
      Jak złożyć korektę PIT-u

      Jeżeli złożyłeś już pit online, osobiście, czy też pocztą, ale zorientowałeś się, że źle go wypełniłeś zawsze możesz złożyć korektę. Korektę jednego PIT-u można składać dowolną ilość razy.

    • Popularne błędy w PIT
      Popularne błędy w PIT

      Rozliczając PIT-y musimy pamiętać o dokładnym wypełnianiu formularza. Jeżeli przeoczymy lub błędnie wypełnimy którąś rubrykę zostaniemy wezwani do urzędu skarbowego, a nikt z nas tego nie lubi.

    • Koszty uzyskania przychodów
      Koszty uzyskania przychodów

      Podatek płacimy od dochodów. Dochody to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów, czyli koszty poniesione w związku z wykonywaną pracą, np. koszty dojazdu do pracy. Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy. Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

    pokaż więcej

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00