Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
 • Wspieraj działania terapeutyczne dla dzieci i seniorów!

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe wspiera edukację dzieci młodzieży oraz seniorów w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

  Jak wykorzystamy 1%

  Wspieramy działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000131549
  • Adres:Ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
  • WWW:wto.walbrzych.pl
  • E-mail:wto@wto.walbrzych.pl
  • Telefon:748 402 007
 • Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe:
  1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w tym finansowanych ze środków publicznych.
  2. Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do działalności Towarzystwa.
  4. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą, w tym:
  a. edukację artystyczną;
  b. proekologiczną;
  c. wydawniczą;
  d. promocję i organizację wolontariatu;
  e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. Organizuje pomoc społeczną, w tym:
  a. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  b. Działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej;
  c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyrównywanie ich szans w społeczeństwie,
  d. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu przeciwdziałania izolacji społecznej;
  e. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  f. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania.
  7. Organizuje działania mające na celu propagowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji, w tym:
  a. Rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej;
  b. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
  c. Prowadzenie galerii, organizowanie wystaw.
  8. Propaguje ochronę i promocję zdrowia, w tym:
  a. Szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
  b. Działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
  c. Różnorodne metody terapeutyczne.
  9. Rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych. 


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

Wspieraj działania terapeutyczne dla dzieci i seniorów!