ZLOP
 • Zostaw swój 1% ze ZLOP w Lubuskiem!

  Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

  Jak wykorzystamy 1%

  Wspomożemy rozwój dzieci i młodzieży, sfinansujemy leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych, wspomożemy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych i osób zagrożonych wykluczeniem.

  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:województwo lubuskie
  • KRS:0000169865
  • Adres:ul.Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
  • WWW:zlop.org.pl
  • E-mail:zlop.biuro@gmail.com
  • Telefon:684 527 271
 • Działalność ZLOP opiera się na:
  - tworzeniu płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  - pomocy organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,
  - podnoszeniu rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,
  - reprezentowaniu organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
  Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:
  - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
  - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  - wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  - ratownictwa i ochrony ludności,
  - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  - promocji i organizacji wolontariatu,
  - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

ZLOP

Zostaw swój 1% w Lubuskiem, potrzebujących jest wielu, wspomóżmy ich razem