Stowarzyszenie „Nasz Świat”

Stowarzyszenie „Nasz Świat”
 • To jest też Nasz Świat

  Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się pomocą i wsparciem rodzin dzieci z problemami rozwojowymi.

  Jak wykorzystamy 1%

  Jak co roku przychody z 1% przeznaczymy na doposażenie pracowni terapeutycznych w tym roku planujemy doposażyć salę do terapii integracji sensorycznej.

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000284607
  • Adres:ul. Żelazna 44/4, 53-428 Wrocław
  • WWW:naszswiat.org
  • E-mail:biuro@naszswiat.org
 • Celem statutowym stowarzyszenia jest zakładanie i prowadzenie placówek świadczących specjalistyczną pomoc oświatową, organizacja turnusów terapeutycznych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
  Organizacja prowadzi dwie placówki niepubliczne, w których przez cały rok prowadzona jest systematyczna terapia dzieci i rodzin, przeprowadzamy szkolenia dla rodziców i specjalistów w zakresie dostosowywania metod pracy, tworzenia indywidualnych planów terapii oraz holistycznego wspierania rozwoju dzieci, w tym niemowląt.
  Niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
  • urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
  • z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
  • ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
  • z problemami około urodzeniowymi
  • z problemami zachowania
  • z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
  • z autyzmem
  • z zespołami genetycznymi
  Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z rozpoznanymi wadami rozwojowymi, schorzeniami i opóźnieniami w rozwoju.
  Dokumenty do pobrania w Poradni.
  Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę.

  Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy najnowsze standaryzowane metody diagnostyczne oraz skuteczne metody z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej:
  Metoda M. Montessori
  Integracji sensorycznej
  Metoda pedagogiki zabawy
  Metoda W. Sherborne
  Metoda Dobrego Startu
  Metoda wczesnego nauczania matematyki „Świat liczb Willego”
  Kinezjologia edukacyjna – metoda skutecznego rozwoju i uczenia się
  Niedyrektywna Terapia Zabawowa
  Zabawy paluszkowe
  Dziecięce masażyki
  Zabawy FundaMentalne
  Logorytmika
  Metody dramowe
  Terapia ręki
  Elementy terapii wzroku
  Sensoplastyki
  Poza działalnością poradni do tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty:
  „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” projekt prowadzony dla dzieci i młodzieży z miasta Wrocław – organizacja kolonii i półkolonii z programem prozdrowotnym i proekologicznym, kampanię przeciwuzależnieniową, kształtowano samodzielność uczestników oraz nawyki higieniczne. Wyjazdy organizowano w latach 2008 – 2010. Projekty współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia.
  „Projekt sportowy” – cykl imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
  „Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Trzebnicy” projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Oborniki Śląskie.
  Szkolenia i warsztaty dla rodziców w zakresie wychowania i wspierania rozwoju dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – projekt realizowany przez okres 7 lat w terminie 2010 -2017.
  Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce logopedycznej i psychologicznej.
  „Żłobek – Klub rozwoju Dziecka Nasz Świat” – prowadzenie niepublicznego żłobka, w tym opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech, pedagogizacja rodziców małych dzieci w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania dziecka w wieku żłobkowym, współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocław w latach 2010 – 2017
  Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi nt. schematów w pracy terapeutycznej.
  „Wczesne wspomaganie rozwoju” – prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w nauce.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie „Nasz Świat”

To jest też Nasz Świat